Trombastenia Glanzmanna w ciąży – opis przypadku

Glanzmann's thrombasthenia in pregnancy – a case report

Opis przypadku

Do naszej Kliniki zgłosiła się pacjentka lat 23 w 40. tygodniu ciąży z powodu nieprawidłowego zapisu KTG. W wywiadzie w dzieciństwie rozpoznana Trombastenia Glanzmanna. W ciąży bez opieki hematologicznej. U pacjentki wykonano niezbędną diagnostykę, łącznie z konsultacją hematologiczną. Po zabezpieczeniu odpowiedniej ilości czynników krzepnięcia oraz preparatów krwiopochodnych zakwalifikowano pacjentkę do indukcji porodu. Po 3 godzinach indukcji ze względu na zagrażające niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu wykonano cięcie cesarskie bez powikłań. W okresie połogowym kontynuowano leczenie hematologiczne, a po wypisie ze szpitala skierowano pacjentkę do poradni hematologicznej celem dalszego leczenia. 

Trombastenia Glanzmanna jest wrodzoną skazą płytkową związaną z ilościowym lub jakościowym defektem płytkowej integryny αIIbβ₃ (GPIIb/IIIa), która jest receptorem dla fibrynogenu, fibronektyny, trombospondyny i czynnika von Willebranda. Skaza ta dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny i występuje z częstością mniejszą niż 1 na 1 000 000 mieszkańców [1].

POLECAMY

Opisano ok. 100 mutacji genów ITGA2 B i ITGB3 będących przyczyną tej skazy. Wyróżnia się trzy typy trombastenii: 

  • typ I, w którym stwierdza się brak glikoproteiny GPIIb/IIIa (<5% normy), 
  • typ II, w którym ekspresja glikoproteiny jest znacznie zmniejszona (5–20%), 
  • typ III, który charakteryzuje się prawidłową ekspresją glikoproteiny, ale upośledzona jest jej funkcja [5].

Według danych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w 2016 r. w Polsce było zarejestrowanych 17 chorych na trombastenię Glanzmanna. U większości chorych pierwsze objawy pojawiają się w dzieciństwie i mogą być bardzo zróżnicowane – od tendencji do zasinień skóry do zagrażających życiu krwotoków włącznie [2, 3]. Pacjentki z tą skazą podczas porodu są narażone na znacznie większe ryzyko wystąpienia pierwotnego i wtórnego (po 24 godzinach od porodu) krwawienia poporodowego. U tych pacjentek krwotok poporodowy może wystąpić nawet do 20 dni po porodzie siłami natury [4]. Jednocześnie u chorych tych nie stwierdza się nieprawidłowości w standardowo wykonywanych badaniach laboratoryjnych takich jak morfologia, czas koalinowo-kefalinowy czy czas protrombinowy. 

Ze względu na rzadkość występowania, powyższe trudności diagnostyczne oraz konieczność podjęcia szerokowidmowej profilaktyki krwawień okołoporodowych i połogu opisanie przypadku wydaje się ciekawe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI