Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ocena skuteczności stosowania produktu AQUAfemin® u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną

Artykuł | 25 lipca 2018 | NR 35
289

Artykuł przedstawia wyniki obserwacyjnego badania kwestionariuszowego oceniającego skuteczność stosowania produktu AQUAfemin®, u 60 kobiet stosujących niskodawkową antykoncepcję hormonalną, w zakresie redukcji objawów takich jak uczucie ogólnego obrzmienia, napięcie piersi, występowanie obrzęków brzucha oraz kończyn. Badanie obejmowało 3 wizyty – przed terapią, po 1 miesiącu stosowania preparatu oraz po 3 miesiącach terapii. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz, w którym pacjentka oceniała nasilenie powyższych objawów podczas każdej z wizyt. Dodatkowo podczas każdej wizyty wykonywano pomiary obwodu brzucha, obwodu kostki oraz masy ciała. Po 3 miesiącach stosowania preparatu stwierdzono znamienną poprawę w zakresie wszystkich powyższych, subiektywnych jak i obiektywnych, objawów. Ponadto pacjentki wysoko oceniły zadowolenie ze stosowania preparatu AQUAfemin, po trzymiesięcznej terapii. 
 

Objawy pod postacią napięcia i bolesności piersi, bólu głowy, podbrzusza, wahań nastroju, czy bezsenności są często raportowane przez kobiety w okresie reprodukcyjnym.

Są one jednoznacznie kojarzone z diagnozą kliniczną zespołu napięcia przedmiesiączkowego (premenstrual syndrome – PMS), aczkolwiek występują także u kobiet stosujących doustną antykoncepcję hormonalną. Zatrzymywanie wody jest jednym z częstszych odczuwalnych przez kobiety skutków ubocznych antykoncepcji hormonalnej. Jest to związane z estrogenem stymulującym wydzielanie aldosteronu, co wpływa na zmniejszone wydalanie sodu z organizmu. Cykliczne zatrzymywanie wody może wynosić od 1 do 2 kg [1].

W literaturze doszukać się można ponad 150 objawów PMS, które są najczęściej wiązane z zaburzeniami równowagi hormonalnej, m.in. stosunku ilości krążącego w krwiobiegu estrogenu do progesteronu. Zbyt duże stężenie estrogenu w stosunku do progesteronu w okresie poprzedzającym menstruację, może przyczyniać się do powstania obrzęków czy nadmiernego zastoju wody [2]. 

Możliwe przyczyny PMS związane są także z zaburzeniami w prawidłowej pracy wątroby, która jest odpowiedzialna za metabolizowanie estrogenu. W przypadku mniej efektywnej pracy tego organu nagromadzony estrogen może pośrednio wpływać na poziom wytwarzanego w fazie lutealnej cyklu miesięcznego progesteronu.

Szacuje się, że od 70 do 90% kobiet miesiączkujących cierpi z powodu PMS o różnym nasileniu, a jego objawy występują średnio przez 6,4 dnia cyklu. Kobiety cierpiące na opisane powyżej objawy PMS zgłaszają się średnio do prawie 4 lekarzy (3,75) i mija średnio 5,33 roku zanim problem objawów PMS zostanie prawidłowo zdiagnozowany [3]. W związku z powyższym, problem ten może stanowić realną przyczynę znaczącego pogorszenia jakości życia kobiet.
Jednocześnie aż 55% polskich kobiet oczekuje, że to lekarz ginekolog dostarczy im informacji dotyczących sposobów radzenia sobie z wyżej wymienionymi dolegliwościami, w tym obrzękami, które są jednym z częściej występujących objawów [4]. 

Celem tego obserwacyjnego badania kwestionariuszowego była ocena skuteczności stosowania produktu AQUAfemin® u kobiet stosujących niskodawkową antykoncepcję hormonalną w zakresie redukcji objawów takich jak uczucie ogólnego obrzmienia, napięcie piersi, występowanie obrzęków brzucha oraz kończyn.

Materiał i metody

W badaniu udział wzięło 60 pacjentek, zakwalifikowanych zgodnie z poniższymi kryteriami włączenia i wyłączenia.

Kryteria włączenia:

 • wiek 18-40 lat
 • stosowanie niskodawkowej antykoncepcji hormonalnej
 • kobieta uskarżająca się na występowanie obrzęków/przyrost masy ciała w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
 • wyrażenie świadomej, pisemnej zgody na udział w badaniu.

Kryteria wyłączenia:

 • niedoczynność/nadczynność tarczycy 
 • cukrzyca
 • zaburzenia pracy nerek
 • fenyloketonuria
 • stosowanie leków moczopędnych
 • nietolerancja składników preparatu 
 • BMI > 25
 • pacjentka uczestnicząca w innym badaniu klinicznym.

Do ostatecznej analizy zakwalifikowano dane 57 pacjentek, które prawidłowo wypełniły kwestionariusze badawcze i ukończyły udział w badaniu odbywając wszystkie, przewidziane protokołem wizyty. 

Będący przedmiotem badania produkt AQUA-femin® został zgłoszony przez producenta jako suplement diety w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Jest to dwufazowy preparat, który składa się z 2 typów kapsułek do stosowania w I (do 14 dnia) oraz II fazie (od 15 dnia) cyklu miesięcznego. Deklarowane przez producenta przeznaczenie produktu to:

 • wspomaganie pracy wątroby,
 • wspomaganie równowagi hormonalnej, co ma wpływ na prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego,
 • wspomaganie usuwania wody z organizmu – redukcja obrzęków.

Zawartość substancji aktywnych w poszczególnych typach kapsułek zaprezentowano w poniższej tabeli (tabela 1).

Preparat stosowany był przez pacjentki zgodnie z zaleceniem producenta (2 tabletki dziennie, w odpowiednich dniach cyklu). Badanie obejmowało 3 wizyty – przed terapią, po 1 miesiącu stosowania preparatu oraz po 3 miesiącach terapii. 

Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz, w skład którego weszła część ogólna, zawierająca pytania dotyczące wieku, masy i długości ciała (służących do wyliczenia współczynnika masy ciała, Body Mass Index – BMI), statusu socjo-demograficznego, przebytych chorób i stosowanych leków, stosowania używek oraz antykoncepcji hormonalnej. Ogólną charakterystykę grupy badanej przedstawiono w tabelach 2 i 3. Ponadto pacjentka oceniała nasilenie objawów, takich jak uczucie ogólnego obrzmienia/ciężkości, napięcie piersi, obrzęk brzucha oraz obrzęki kończyn w trzech punktach czasowych: przed terapią, po 1 miesiącu stosowania preparatu AQUAfemin® oraz po 3 miesiącach stosowania preparatu.

Subiektywnej oceny powyższych parametrów, pacjentki dokonywały w 5-stopniowej skali, gdzie skrajnymi wartościami były brak objawów i bardzo silne objawy. Dodatkowo podczas każdej wizyty wykonywano obiektywne pomiary obwodu brzucha, obwodu kostki oraz masy ciała.

Tab. 1. Zestawienie substancji aktywnych preparatu AQUAfemin®

 

Na zakończenie obserwacji (po 3 miesiącach terapii) pacjentki oceniały również ogólne zadowolenie z efektów stosowania preparatu, a także odpowiadały na pytanie czy poleciłyby preparat AQUAfemin® innej kobiecie doświadczającej objawów ubocznych stosowania antykoncepcji hormonalnej. Względem obydwu powyższych pytań odpowiedzi udzielane były w 4-stopniowej skali: zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie.

W analizie statystycznej użyto nieparametrycznego testu ANOVA Friedmana, oraz w analizie post-hoc – testu kolejności par Wilcoxona z poprawką Bonferroniego.

Wyniki

W tabeli 4 zaprezentowano wyniki subiektywnej oceny raportowanych przez pacjentki objawów, przed oraz w trakcie i po zakończeniu stosowania preparatu AQUAfemin®.

Po miesiącu terapii stwierdzono znamienną poprawę w zakresie występowania objawów takich jak uczucie ogólnego obrzmienia/ciężkości, napięcie piersi, oraz obrzęki kończyn. Po 3 miesiącach stosowania preparatu AQUAfemin® zaobserwowano dalej idącą znamienną poprawę w zakresie powyższych objawów względem stanu przed terapii oraz dodatkowo poprawę w zakresie występowania obrzęku brzucha.

Tab. 2. Zmienne jakościowe charakteryzujące grupę badaną

Tab. 3. Zmienne ilościowe charakteryzujące grupę badaną

Tab. 4. Ocena skuteczności stosowania preparatu AQUAfemin® w subiektywnej ocenie pacjentek

Tab. 5. Wpływ stosowania preparatu AQUAfemin® na obwód brzucha, kostki i masę ciała pacjentek

Tab. 6. Wpływ stosowania preparatu AQUAfemin® na obiektywnie mierzony obwód brzucha, kostki i masę ciała pacjentek

 

Tabela 5 zawiera wyniki pomiarów obwodu brzucha, kostki oraz masy ciała przed, w trakcie oraz po zakończeniu stosowania preparatu AQUAfemin®.
Po miesiącu stosowania preparatu wykazano znamienne zmniejszenie obwodu kostki, natomiast po 3 miesiącach terapii wykazano znamienne zmniejszenie obwodów brzucha, kostki oraz masy ciała, względem stanu sprzed terapii.

W tabeli 6 przedstawiono rozkłady odpowiedzi na pytania dodatkowe, zadane pacjentkom po zakończeniu 3-miesięczej terapii preparatem AQUAfemin®.

Zwraca uwagę wysoki odsetek pacjentek (łącznie 89,48%), które wyraziły zadowolenie z efektów stosowania preparatu AQUAfemin®, odpowiadając na powyższe pytanie „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”.

Co więcej, zdecydowana większość pacjentek (87,73%) poleciłaby preparat innej kobiecie doświadczającej badanych objawów.

Dyskusja

Dwufazowy suplement diety AQUAfemin® zgodnie z zaleceniami producen...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy