Dział: To wiedzieć powinniśmy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Opryszczka narządów płciowych – rozpoznanie, leczenie, profilaktyka

Wirus opryszczki pospolitej (herpes simplex virus – HSV) jest patogenem z grupy otoczkowych DNA wirusów należących do rodziny herpeswirusów. Opryszczka narządów płciowych częściej występuje u osób dorosłych niż u dzieci. Do czynników ryzyka zaliczane są: młody wiek inicjacji seksualnej, duża liczba partnerów seksualnych, stosunek bez zabezpieczenia w postaci prezerwatyw, niski poziom wykształcenia oraz niski status socjoekonomiczny.

Czytaj więcej

Pimafucin i Pimafucort – zastosowanie w leczeniu kandydozy sromu i pochwy w praktyce położniczo- -ginekologicznej

Zapalenie drożdżakowe pochwy i sromu stanowi jedną z najczęstszych schorzeń wymagających interwencji ginekologicznej. Trwają poszukiwania optymalnego schematu terapeutycznego, którzy poza wysoką skutecznością byłby wygodny dla pacjenta. Zastosowanie z powodzeniem takich leków, jak Pimafucin lub Pimafucort w leczeniu zakażeń miejscowych VVC wydaje się skutecznym i bezpiecznym sposobem postępowania. Trzydniowa kuracja natamycyną w pojedynczej dawce dobowej 100 mg jest skuteczną metodą leczenia ostrej postaci niepowikłanego zapalenia drożdżakowego pochwy.

Czytaj więcej

Stymulacja owulacji u kobiet z zespołem policystycznych jajników

Cykle bezowulacyjne występują u 15–25% kobiet z rozpoznaną niepłodnością. W tej grupie stymulacja owulacji jest metodą leczenia i polega na pobudzeniu rozwoju pęcherzyka jajnikowego. Cytrynian klomifenu pozostaje nadal lekiem pierwszego wyboru, ale wyniki aktualnych badań przemawiają za zastąpieniem tego preparatu letrozolem. Gonadotropiny pozostają lekami drugiego wyboru. Metformina stosowana w monoterapii ma ograniczoną skuteczność, jednak w niektórych sytuacjach może mieć zastosowanie jako lek zwiększający insulinowrażliwość. Leczenie wspomagające, m.in. inozytol, witaminy i mikroelementy, u kobiet z zaburzeniami owulacji wykazuje również korzystne efekty.

Czytaj więcej

Dysfunkcja seksualna w gabinecie ginekologa

Około 43% kobiet doświadcza dysfunkcji seksualnej. Nasilające się wraz z wiekiem procesy starzenia prowadzą do wielopłaszczyznowych zmian w narządzie rodnym, co nasila postępujące zmiany atroficzne, wzmaga się kruchość śluzówki oraz suchość. Postępujące procesy starzenia to również osłabienie włókien kolagenowych i elastyny, które prowadzi do zwiotczenia i rozluźnienia aparatu wieszadłowego. W konsekwencji następuje utrata czy też zmniejszenie satysfakcji seksualnej oraz osłabienie doznań seksualnych podczas stosunku. Pojawiają się też problemy z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Główne wskazania do zabiegów ginekologii estetycznej i regeneracyjnej stanowią: – brak satysfakcji pacjentki z życia seksualnego, – brak satysfakcji pacjentki z wyglądu zewnętrznych narządów płciowych. Zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej wykonywane są za pomocą trzech głównych metod: iniekcyjnej, termicznej oraz operacyjnej. Stosowane obecnie metody termiczne to: laser, HIFU (high intensity focused ultrasound) oraz Thuzzle.

Czytaj więcej

Diagnostyka niepłodności i inseminacja

Niepłodność stanowi obecnie istotny problem wielu par starających się o potomstwo. Podłożem tej przypadłości mogą być wielorakie zaburzenia dotyczące zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W ostatnim czasie wzrosło znaczenie diagnozowania niepłodności dzięki rozwojowi technik i stale ulepszanej aparaturze medycznej. Rozpoznanie niepłodności umożliwia dobranie odpowiedniej metody postępowania leczniczego. Szczególnie ciekawe wydaje się przeprowadzenie inseminacji domacicznej, uznawanej za zabieg mniej inwazyjny od zapłodnień pozaustrojowych. Stanowi on rozwiązanie m.in. w przypadku występowania nieprawidłowości nasienia, w zaburzeniach ejakulacji czy przy endometriozie.

 

Infertility nowadays is an important issue for couples trying to get pregnant. There are multiple causes of infertility for both women and men. Recently diagnosing this condition, due to development of techniques and medical equipment improvement, is increasingly gaining in importance. For this reason it is possible to choose the best method of treatment. Intrauterine insemination is a procedure, less invasive than in vitro fertilization, that might be more and more important in the near future. It is a solution for those who suffer from sperm abnormalities, ejaculation disorders, or endometriosis.

Czytaj więcej

Konflikt serologiczny – przyczyny, diagnostyka i leczenie

Choroba hemolityczna noworodków nadal pozostaje wyzwaniem w praktyce położniczej. Może ona skutkować nawet zgonem noworodków, stąd niezwykle ważna jest diagnostyka i profilaktyka konfliktu serologicznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na monitorowanie ciężarnych Rh-ujemnych, których płód jest Rh-dodatni. Nie można jednak zapomnieć o niezgodności w innych układach grup krwi. W pracy omówiono przyczyny, objawy, powikłania, diagnostykę oraz leczenie.

 

Hemolytic disease of the newborn is still an important an challenging issue in medical practice. Its consequences include: jaundice, kernicterus, hemolytic anemia, liver damage or neurological dysfunctions. The aim of this work is to present pathophysiology, signs, diagnosis and possible prevention and treatment of the hemolytic disease of the newborn.

Czytaj więcej

Problemy związane z przedwczesną inicjacją seksualną w kontekście promocji zdrowia w praktyce ginekologicznej. Aspekty ginekologiczne znaczenia poczucia odpowiedzialności w relacjach seksualnych

W praktyce ginekologicznej, szczególnie w ginekologii wieku rozwojowego, istotne są wszelkie działania związane z promocją zdrowia i edukacją seksualną. W aspekcie zdrowia seksualnego dużą rolę odgrywa kształtowanie odpowiedzialnego podejścia do spraw płci. W większości krajów świata obserwuje się trend obniżania wieku inicjacji seksualnej. Szeroko prowadzone są akcje edukacyjne, których celem jest informowanie o chorobach przenoszonych drogą płciową (sexually transmitted diseases – STD) oraz sposobach ich zapobiegania, przede wszystkim skupiające się na propagowaniu abstynencji seksualnej we wczesnej młodości i używaniu prezerwatyw. Ważne jest także przekazywanie wiedzy o metodach planowania ciąży.

 

In gynecological practice, especially in gynecology of developmental age, all activities related to health promotion and sexual education are important.  In the aspect of sexual health, a large role is played by shaping a responsible approach to gender issues.  In most countries of the world there is a trend to reduce the age of sexual initiation.  Educational campaigns are widely conducted to inform about sexually transmitted diseases (STDs) and how to prevent them, primarily focusing on promoting sexual abstinence in early youth and using condoms. It is also important to provide knowledge about pregnancy planning methods. 

Czytaj więcej

Liszaj twardzinowy

Liszaj twardzinowy (lichen sclerosus) jest schorzeniem o nieznanej etiologii, charakteryzującym się przewlekłym stanem zapalnym skóry w postaci porcelanowobiałych zmian o charakterze grudkowym. U kobiet najczęściej zajęty jest srom, krocze i okolica okołoodbytnicza, a u mężczyzn żołądź i napletek. W zdecydowanej większości przypadków liszaja twardzinowego wystarczające jest leczenie miejscowe. Zwłaszcza w liszaju w obrębie narządu rodnego zalecane jest stosowanie glikokortykosteroidów miejscowych o dużej sile działania.
 

 

Lichen sclerosus is disease with unknown ethiology. It is a chronic inflammatory skin's disease with porcelain lumps. The most common part with changes at women’s is  vulva, perineum and anal region, and men’s - acorn and foreskin. In the vast majority cases of lichen sclerosus local treatment is enough. In the region of reproductive area it is recommended to use local steroides with strong potency.

Czytaj więcej

Kobieta w gabinecie ginekologicznym

Zdrowie nie jest jedynie brakiem choroby czy niepełnosprawności. Zdrowie jest stanem całkowitego umysłowego, fizycznego i społecznego dobrostanu. Pojęcie to odnosi się również do zdrowia reprodukcyjnego i układu rozrodczego, co stanowi istotny, choć często pomijany, element zdrowia każdej istoty ludzkiej. Niestety, wizyty u lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii często traktowane są jako przykry obowiązek. Uprzedzenie kobiet do badania ginekologicznego może powodować opóźnienie lub unikanie wizyt u lekarza specjalisty, co potencjalnie ma negatywny wpływ na ich zdrowie.

 

Health is not just a lack of illness or disability. Health is a state of complete mental, physical and social well-being. The term also refers to reproductive health and the reproductive system, which is an important, though often overlooked, element of the health of every human being. Unfortunately, visits to specialists in the field of gynecology are often treated as an annoying duty. Prejudice women to have a gynecological examination may delay or avoid visits to 
a specialist doctor, which potentially has a negative impact on their health.

Czytaj więcej

Nietrzymanie moczu. Rozważania ginekologa pierwszego kontaktu

Zaburzenia anatomii i funkcji dna miednicy dotyczą połowy populacji dorosłych kobiet. Zagadnienie to jest ważne i bardzo niejednoznaczne. Artykuł prezentuje przemyślenia i opisuje trudności diagnostyczne i terapeutyczne, jakie napotkał w swej pracy lekarz klinicysta zajmujący się od wielu lat diagnostyką i leczeniem – zarówno zachowawczym, jak i operacyjnym – zaburzeń statyki narządów płciowych i nietrzymania moczu.

 

The disorders of pelvic floor anatomy and function affect a half of an adult women population. The topic is important and multidirectional. The paper presents thoughts, analysis, diagnostic and therapeutic difficulties of a clinician, working many years as an urogynecologist.

Czytaj więcej

Zastosowanie preparatów niepokalanka mnisiego w ginekologii i położnictwie

Literatura sugeruje pozytywny wpływ preparatów niepokalanka mnisiego (Vitex agnuscastus – VAC) na zniwelowanie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (premenstrual syndrome – PMS), takich jak nerwowość, niepokój, depresja, ból piersi, wzdęcia, a także bóle głowy. Opisywano podobną skuteczność preparatów VAC w porównaniu z pirydoksyną w ogólnej redukcji objawów PMS, natomiast wyższą skuteczność VAC nad preparatami magnezu w przypadku takich objawów, jak bóle brzucha, głowy i pleców, astenia, zaburzenia snu oraz drażliwość. Analiza doniesień poświęconych porównaniu skuteczności VAC i fluoksetyny w leczeniu przedmiesiączkowych zaburzeń dysforyczych (premenstrual dysphoric disorder – PMDD) nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi. W badanym piśmiennictwie wykazano skuteczność i bezpieczeństwo VAC w terapii cyklicznej mastalgii. Wykazano również, że VAC zapobiega częstym przypadkom podwyższenia parametrów wątrobowych w okresie pomenopauzalnym, a także sugerowano możliwość łagodzenia objawów menopauzy. Nie wykazano natomiast skuteczności VAC w pobudzaniu laktacji, regulowaniu poziomu libido ani wpływu na płodność.

 

The results of the analysis of the literature concerning chasteberry (Vitex agnus castus – VAC), indicate its positive effect on reducing PMS symptoms, such as nervousness, anxiety, depression, breast pain, flatulence, as well as headaches. Efficacy of chasteberry preparations compared to pyridoxine in the overall reduction of PMS symptoms was found similar. Higher VAC efficacy over magnesium preparations in the case of symptoms such as abdominal, head and back pain, asthenia, sleep disorders and irritability was also proven. Comparison of efficacy of VAC and fluoxetine in the treatment of PMDD, provides no clear answer. The analyzed articles demonstrated efficacy and safety of VAC in the therapy of cyclic mastalgia. It was also described that VAC prevents frequent cases of elevated liver parameters in postmenopausal period, and indicated the possibility of amelioration of menopausal symptoms. However, efficacy of VAC in stimulating lactation, regulating the level of libido or its effect on fertility has not been proven.

Czytaj więcej

Nowe spojrzenie na doustną złożoną antykoncepcję w schemacie wydłużonym

Jedną z najczęściej stosowanych metod uniknięcia ciąży jest doustna antykoncepcja hormonalna. Na szczególną uwagę zasługuje doustna złożona antykoncepcja o schemacie wydłużonym, ponieważ umożliwia ona kobietom zmniejszenie liczby menstruacji w ciągu roku do zaledwie czterech. Jest to idealna metoda dla młodych, wysportowanych kobiet, dzięki której miesiączka nie ogranicza ich codziennej aktywności. Terapia ta jest również dedykowana starszym kobietom, w okresie perimenopauzy, ponieważ zmniejsza intensywność dokuczliwych objawów, jakie pojawiają się u nich w tym czasie. Badania potwierdziły także skuteczność tych leków w zmniejszeniu bólu towarzyszącego endometriozie, jednak odnotowane zostały także częściej występujące sporadyczne krwawienia.

 

One of the most common methods of avoiding pregnancy is oral contraception. Extended-cycle combined oral contraception require specific attention, because it enables to decrease in the number of menstruation to only four per year. It’s the perfect method for young, athletic women, thanks to which menstruation does not limit their daily activity. This therapy is also dedicated to older women, during the period of perimenopause, because it reduces the intensity of troublesome symptoms that occur at this time. Studies confirmed the effectiveness of this treatment in lowering the pain in endometriosis, but more frequent occasional bleeding has been also reported. 

Czytaj więcej